• Galileo Galileï:

  ‘Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem hooguit helpen het in hemzelf te ontdekken.’

 • Dwight Eisenhower:

  ‘Leiderschap is de kunst om iemand anders zover te krijgen iets te doen wat jij gedaan wilt hebben omdat hij het wil doen.’

 • Hendrik Ibsen:

  ‘Een gemeenschap is als een schip; iedereen zou bereid moeten zijn het roer te nemen.’

 • Ryunosuki Satoro:

  ‘Ieder voor zich is een druppel. Samen zijn we een oceaan.’

 • Carl Jung:

  ‘Alles wat ons aan anderen irriteert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’

Follow us on Twitter

Zorggemeenschap 2.0 en OERmodel gaat goed samen

juni 17, 2013

Zorggemeenschap 2.0 en OERmodel gaat goed samen

Door de huidige ontwikkelingen moeten professionals beter aansluiten bij de krachten in de leef – en belevingswereld van burgers in kwetsbare posities. Wat werkt wel en wat niet? Welke competenties hebben professionals, bestuurders, opleiders en beleidsmedewerkers nodig? En hoe ondersteun je klantgericht werken vanuit de organisatie? Hiervan is de zorggemeenschap 2.0 een mooi voorbeeld. In in voorzorg schrijft de bestuurder ‘Mark Janssen’ van Zonnehuisgroep Vlaardingen over hun kanteling in de zorg door de dialoog aan te gaan met professionals, mantelzorgers (familie & vrienden) en vrijwilligers. Mooi om te lezen dat ‘de gemeenschap om de cliënt heen’ weer met elkaar in gesprek gaat. En waarbij de cliënt, bewoner het vertrekpunt is met als doel een goed leven in eigen ogen te kunnen en mogen leven.

Deze manier van werken vraagt om een andere manier van denken en handelen bij de zorgprofessional. De rol van de professional is erop gericht een open gesprek aan te gaan met de cliënt en/of direct betrokkenen om te achterhalen hoe een goed leven in eigen ogen er voor de cliënt uitziet. Hierin heeft ‘Ondersteuning Eigen Regievoering, ofwel ‘het OERmodel’ van dr. Lineke Verkooijen een positieve bijdrage kunnen en mogen leveren. Dit model is wetenschappelijk getoetst en in de praktijk bewezen. Passievoorzorg implementeert in samenwerking met Bureau Verkooijen & Beima het OERmodel in zorgorganisaties.

Ondersteuning Eigen regievoering (OER) gaat om de activiteit ofwel het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen. Voordat de cliënt komt wonen in een zorgorganisatie is hij/zij in meer of mindere mate in staat eigen regie te voeren. Dat betekent bij opname dat de cliënt dit nog steeds voor een groot deel van zijn eigen leven kan doen, maar voor één of méér onderdelen professionele hulpverlening nodig heeft. De vraag in de huidige tijd wordt wat de ‘nieuwe’ rol van de professional wordt? In het stuk van ‘in voor zorg’ kunt u terug lezen dat de EVV-ers als spil fungeren ofwel de verbindende factor zijn tussen de groepen in de zorggemeenschap.

De essentie van hulpverlenen is en blijft ‘problemen oplossen’. De professional benadert dat probleem vanuit ’t idee, ‘Hoe kunnen we dat probleem zo goed mogelijk oplossen?’. Terwijl de cliënt vooral geïnteresseerd is in een oplossing die een bijdrage levert aan een goed leven in eigen ogen. Dit hoeft vanuit perspectief niet de beste oplossing te zijn. De Zonnehuisgroep Vlaardingen laat hierin het mooie voorbeeld zien van het in bad doen van een cliënt. Het genieten van een ‘badbeurt’ neemt zo 2 uur in beslag wat vanuit de ZZP bekostiging niet haalbaar is. Door anders denken en handelen wordt deze behoefte toch ingewilligd, door een mantelzorger of vrijwilliger uit de zorggemeenschap. Ook het wandelen is hiervan een voorbeeld; in de ZZP bekostiging was 1x begeleiding voor het wandelen mogelijk. Vaker, wordt nu opgepakt doordat de cliënt gebruik kan maken van een zelf te bekostigen activiteit.

Keuzes in relatie tot het hulpverlenen betreffen de Wat, Hoe, Wanneer, Wie en Waar vraag. Dit om de cliënt uit te nodigen keuzes te maken in de vorm en inhoud van het ondersteuningsaanbod, het moment, dag en tijdstip waarop de ondersteuning gegeven wordt, de persoon die de ondersteuning uitvoert of met wie ( professional, mantelzorger, vrijwilliger), en de plaats waar de ondersteuning geleverd wordt.

De uitnodiging van de cliënt zit in het gedrag van de professional, in de wijze van organiseren van de hulpverlening en het begint al bij de informatie (zorgaanbod) die de potentiële cliënt krijgt. Want zonder informatie is het heel lastig kiezen.

Tot slot:
De essentie van het OERmodel is ‘zorg organiseren op basis van wensen van cliënten’, zodat deze hun eigen leven kunnen leven, zoals zij dat graag willen. De organisatie van de zorg en het handelen van de zorgverlener moeten daarbij niet als belemmering worden ervaren. Het OERmodel is een kantelingsmodel met een handelings- èn een organisatiedeel. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken met het OERmodel betekent een omslag voor management èn uitvoerenden. Een omslag in het omgaan met wensen van cliënten.

Méér weten, vraag gerust een oriënterend gesprek aan via:
trea@passievoorzorg.nl
M: 06-4674 5109

Zie voor het artikel: http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/Overzichten-In-Voor-Zorg!/map-interviews/Overzichten-In-Voor-Zorg!-map-interviews-Mark-Janssen-en-Mirjam-Zeelenberg-over-de-combinatie-van-ziel-en-zakelijkheid.html

Gezond & veilig werken

juni 14, 2013

Gezond & veilig werken

De rol van de overheid in zorg en ondersteuning wordt kleiner met als gevolg dat burgers meer voor zichzelf en elkaar ‘moeten’ zorgen. Dit betekent méér ‘zelfdoen’, waarbij het duiden van dit begrip belangrijk is. Zelfdoen als activiteit of zelfdoen in termen van het realiseren van het resultaat.

Wanneer het om gezondheid gaat, kunnen we heel veel zelf doen. Toen ik 45 jaar was en in de spiegel keek (foto), durfde ik te zien dat ik echt te zwaar was, ook al ondervond ik hierin geen hinder.
Het overlijden van mijn beide ouders op te jonge leeftijd, heeft mij doen beseffen dat het tijd was te starten met een gezonde BMI. Overwicht kan negatieve gevolgen hebben voor hart & vaten, of vormen van diabetes. Dit vroeg om een andere leefstijl en leefpatroon.

Door ECHT te durven kijken en (h)erkennen dat er wat moest gebeuren, heb ik mij laten inspireren door de boeken ‘Voedselzandloper’ en ‘OERsterk’ van Richard de Leth. Beiden jonge artsen.

Richard de Leth benadert de mens holistisch, lichaam en psyché als één geheel, waarbij de keus van vandaag de gezondheid van morgen bepaalt. Hij schrijft over de weg naar optimale gezondheid en hoe ons zorgstelsel wordt bepaald door o.a. de voedings- en farmaceutische industrie. Hij geeft als voorbeeld aan dat een arts longontsteking diagnosticeert en hiervoor medicatie kan voorschrijven. In zijn ogen is de longontsteking het resultaat van de diagnose vitamine C te kort. En hij stelt dat wanneer artsen meer ‘luistertijd’ nemen, zij de klant ook met gezonde voeding kunnen helpen. Dus dit brengt mij terug bij de eigen verantwoordelijkheid van mezelf en mijn medeburgers.

Hoe goed zijn wij op de hoogte van de voedingswaarden in voedsel. Wat nemen wij tot ons als we vanuit ‘gemak’, ‘tijd’, of andere redenen werken met kant en klaar producten, of pakjes? Weten we wat we eten?

Dit heeft mij dan ook doen besluiten om geen pakjes, zakjes, sausjes meer te gebruiken. Ik probeer zoveel mogelijk met oorspronkelijke producten te werken, met als resultaat ‘minder afval’, dus ook goed voor het milieu.

Ik ben uiteindelijk 30 kilo afgevallen met als start ‘Cambridge’. Ik had me voorgenomen nooit aan de voedselvervangers te gaan, maar voor mijn psyché had ik het nodig om de knop om te zetten en eerst een aantal kilo’s kwijt te raken. Dit is dan ook gelukt en de afgelopen maanden weet ik mijn gewicht in evenwicht te houden.

De tijd die ik nodig had om de eerste kilo’s met Cambridge kwijt te raken, heb ik gebruikt om bewust stil te staan bij mijn gedrag en leefstijl. Waarom eet ik wat ik at en waarom deed ik wat ik deed?

Deze manier van ‘kijken’ heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf goed heb leren kennen. Ik was een echte ‘sociale eter’ en mijn spiegelneuronen werkten altijd perfect op verjaardagen. Zien eten, doet eten. En opnieuw leren proeven om te bepalen wat ik echt lekker vond/vindt, en wat ik met gemak kan overslaan. Daarnaast ook wéér vertrouwen op het eigen lichaamsgevoel van ‘vol’ zijn, en dan gewoon stoppen. Ook heb ik geëxperimenteerd met hoeveelheid voedsel en bordgroottes.

Ondanks het niet begaanbare pad, is het gelukt, dit soort zaken onder de knie te krijgen. Ik kies nu bewust om wel of niet een keer een toetje of gebakje op een feestje te nemen, maar dan weet ik ook dat ik de dag erna me aan mag passen.

Op basis van deze levenservaring begeleid ik mensen met overgewicht in hun zoektocht een gezonder leefpatroon / leefstijl te vinden. Hierin ondersteun ik hen in hun eigen regievoering om te komen tot een resultaat waarbij zij een goed leven in eigen ogen kunnen leiden. Want een gewicht in evenwicht te onderhouden lukt alleen als de ander de regie voert, en bewust kiest.

Wil je begeleid worden door een ervaringsdeskundige, dan kun je contact met me opnemen:
trea@passievoorzorg.nl of M: 06-4674 5109

Voor de geïnteresseerden in het boek OERsterk, hier een samenvatting:
OERsterk vertelt hoe we onze gezondheid kunnen behouden én verbeteren. Aan de hand van vragen, uitleg en zelfscorelijsten word je gestimuleerd om jouw gezondheidsstaat in kaart te brengen. Daarnaast wordt de invloed van de psyche, voeding, beweging en ontspanning op onze gezondheid duidelijk. Voeding en medicijnen kunnen je gezondheid ondermijnen. Welke voedingsproducten zijn schadelijk en waarom?

OERsterk is het eerste boek die de brug weet te slaan tussen de westerse geneeskunde en de oosterse geneeskunst. Het beste van twee werelden zorgt voor nieuwe inzichten.
OERsterk is hét gezondheidsboek dat iedere hype doorstaat!

Posted in: Uncategorized

Wilt u dat ook, de juiste zorg op het juiste moment?

juni 3, 2013

Wilt u dat ook, de juiste zorg op het juiste moment?

Veel zorg organisaties besteden aandacht aan de wensen van cliënten die in hun zorgorganisaties wonen en leven.

De vraag is nu hoe wordt invulling gegeven aan deze wensen van de cliënt om een goed leven in eigen ogen te kunnen leiden.

Veel organisaties kennen routes, maar hebben de personele bezetting op de afdeling niet ingedeeld in plan- en niet planbare zorg, waardoor vele zorgverleners bij de ADL zorg (planbare zorg) in verband met een niet planbare zorghandeling als o.a. ‘een bel voor het toilet’ weg moeten lopen.

Al deze bellen voor niet planbare zorg doet een inbreuk op planbare zorgactiviteiten en zorgt voor niet efficiënt werken. Dit zal iedereen (h)erkennen die werkzaam is in de zorg. Velen spreken ook dat er voor zaken weinig tijd is. De vraag is dan ook wat verstaan we onder de begrippen ‘plannen en organiseren?’ en hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met deze tijd?

Wanneer je doelmatig efficiënt wil werken, klantperformance wilt bereiken door de juiste zorg op het juiste moment te leveren en medewerkers weer met plezier wil laten zorgen, is het lezen van het nieuwe boek van dr. Lineke Verkooijen en Dennis Moeke (onderzoeker Windesheim) een mooi cadeau om uw kennis over dit thema te verruimen.

Veel leesplezier met het boek ‘Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn”, de juiste zorg op het juiste moment.

Trea

Posted in: Uncategorized

Training & adviesbureau Passievoorzorg werkt vanuit de zorgorganisatie als lerend levend systeem

mei 25, 2013

Afbeelding

Passievoorzorg staat voor Passie voor de zorg en voorzorgmaatregelen om zorgorganisaties te ondersteunen bij:

 • de integrale aanpak van preventiebeleid fysieke belasting met als doel gezonde medewerkers te onderhouden &
 • oplossen van zorg logistieke vraagstukken (o.a. met implementatietraject OERmodel) om de primaire verantwoordelijkheid ‘het leveren van kwalitatieve verantwoorde zorg voor bewoners te realiseren met als doel een goed leven in eigen ogen te kunnen onderhouden van de cliënt in de zorgorganisatie.

De zorgvraag neemt toe en het aantal handen aan bed groeit niet evenredig mee. Dit leidt vaak tot toenemende werkdruk in de zorgorganisatie.
De zorgorganisatie heeft als primaire verantwoordelijkheid het leveren van kwalitatieve verantwoorde zorg voor haar bewoners. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Helaas blijkt dat fysieke klachten de belangrijkste verzuimoorzaak is in zorgorganisaties. Dit kan beter!

Door de zorgorganisatie te benaderen als een levend systeem waarin de elementen ‘processen’, ‘mensen’ en ‘materialen’ optimaal leren samen werken kan de werkdruk worden verkleind, hulpmiddelen beter worden ingezet en met meer plezier gezonder worden gewerkt. Dit komt ten goede aan het welzijn van bewoners en medewerkers.
Om deze duurzame inzetbaarheid van personeel te realiseren, kan het vertrekpunt voor elke zorgorganisatie anders zijn. Passievoorzorg gaat hierover graag in gesprek om een oplossing voor u op maat aan te bieden.

Om inzicht te geven in de diensten van Passievoorzorg, hier een aantal mogelijkheden:

1. Slimmer organiseren door Implementatie ondersteuning eigen regievoering
Passievoorzorg werkt samen met dr. Lineke Verkooijen van Verkooijen & Beima. dr. L. Verkooijen is gepromoveerd op het onderwerp ‘vraaggestuurde zorg & ondersteuning eigen regie voering met als resultaat ’t OERmodel.

Samen bieden zij oplossingen om de werkdruk te verminderen door slimmer te organiseren door inzet van Het OERmodel. Dit model is wetenschappelijk getoetst en in de praktijk bewezen. 

OER staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering van de klant gericht op een goed leven in eigen ogen. Dit wetenschappelijk organisatie/handelingsmodel ondersteunt de zorgorganisatie bij het bieden van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats door de juiste persoon, met o.a. als resultaat: Een heldere visie op het organiseren van zorg. Een optimale dagelijkse bezetting op basis van wensen van cliënten waarbij tenminste 90% van de wensen wordt gerealiseerd. Toename van de productie tegen gelijkblijvende kosten. Medewerkersplezier en -tevredenheid door rust en evenwicht in de werkzaamheden en minder overbelasting; medewerkers kunnen weer het vak uitoefenen waarvoor ze de zorg zijn ingegaan. Inzicht in planbare en niet planbare zorg waardoor
verspilling en onbalans wordt tegengegaan. Méér weten, zie ook http://www.oermodel.nl of vraag een oriënterend gesprek aan via trea@passievoorzorg.nl.

2. Integrale aanpak Gezond Veilig Werken
Implementatietraject waarin de GezondVeiligWerkmethode wordt toegepast om doelmatig, efficiënt te werken, met als doel:

 • een transparant registratie volg systeem met duidelijke documentatie
 • proactieve & betrokken medewerkers die samen leren & ontwikkelen van veilige arbeidsomstandigheden
 • stuurinformatie voor leidinggevende m.b.t. planning, budgettering/begroting investeringsgoederen en up date preventiebeleid Fysieke belasting Inzicht in deskundigheid (kennis & vaardigheden) van medewerkers om een passend opleidingsplan samen te stellen

3. Trainingen & Workshops:
De kracht van alle trainingen zit in zowel het bewustmaken als het natuurlijk leren als het zelf ervaren & voelen. Om die reden wordt in de training veel gebruik gemaakt van spel, doen, leren beredeneren, ervaren en reflectie op eigen handelen. Er wordt standaard plenair en in subgroepen gewerkt, waarbij theorie en praktijk wordt afgewisseld waardoor de aandacht van de deelnemer continu wordt geprikkeld en vastgehouden. Ook kan competitie een onderdeel zijn in de training. Enkele voorbeelden van training & workshop mogelijkheden:

3A. Vierdaagse Ergocoach training, gebaseerd op de competenties uit het Ergocoach paspoort en kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van de zorgorganisatie;
3B. Analyseren volgens ‘de SOS-beslisboom’ wat gebaseerd is op de praktijkrichtlijnen in de zorg, wat de basis vormt voor veilige arbeidsomstandigheden. SOS staat voor Slim Oplossingsgericht en Snel. Na de training krijgt de deelnemer het hulpmiddel mee om in eigen praktijk verder toe te passen;
3C. Leren pakket van eisen opstellen voor selecteren van een hulpmiddel;
3D. Verschillende communicatietrainingen waarbij stil gestaan wordt bij communicatiestijlen, de werking van non-verbale communicatie, en het ‘derde alternatief’ om te komen tot win-win situaties; Met als optie intervisie met de inzet van de Thema gerichte interventie methode (TGI) en Training on the job of inhuren van de Mobiele Ergocoach bij complexe problemen;
3E. Teamleren met behulp van een individuele talentenanalyse en in kaart brengen van het krachtvel in het team om de dynamiek en de aanwezige talenten optimaal te benutten.
. Vaardigheidstrainingen zoals o.a. Verplaatsingstechnieken volgens haptonomische principes waarbij natuurlijk bewegen, grenzen ervaren en leren beredeneren onderdeel is van de training; Adequaat, goed gebruik en afstemmen van hulpmiddelen waarbij de deelnemer de hulpmiddelen leert ‘lezen’ om vanuit beredeneren het hulpmiddel op de juiste manier in te zetten, te gebruiken en op elkaar af te stemmen.

Aanpak dyslexie kan goedkoper door anders kijken naar zorg.

maart 24, 2013

Aanpak dyslexie kan goedkoper door anders kijken naar zorg.

Zorg kan goedkoper door de juiste man op de juiste plaats het juiste werk te laten doen!

Graag deel ik met u het volgende artikel uit de leeuwardercourant op vrijdag 22 maart jongstleden wat geplaatst is op pagina 16 onder de rubriek ‘Te Gast’. De foto is een voorbeeld uit een dyslexietest voor peuters.

Per 1 januari 2009 is de diagnostiek en behandeling van dyslexie in het basispakket van de
Zorgverzekeringswet opgenomen. Het gaat dan om ernstigedyslexie zonder andere problemen
zoals ADHD. Dit om de kosten beheersbaar te houden. De basisschool onderbouwt de
aanvraag voor dyslexievergoeding met een leesdossier waaruit blijkt dat de school het maximale
heeft gedaan aan goede begeleiding. In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blommert, 2006) worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en de behandeling. Om kwaliteitseisen te stellen
aan diagnostiek en behandeling worden twee kwaliteitsinstituten opgericht, die allebei eigen normen
stellen aan de kwaliteit. Dit zorgt voor ondoorzichtigheid voor alle partijen.
Zorgverzekeraars checken of er een kwaliteitskeurmerk hoort bij de diagnosticus en de behandelaar met wie de zorgverzekeraar een contract aangaat en willen soms ook zelf de kwaliteit van de dyslexiebehandeling controleren.
Het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie wordt in haar werk als kwaliteitsinstituut aangestuurd door de eigenaren van de grote dyslexie-instituten. Dit wekt de schijn dat men vooral wil zorgen voor de instandhouding van de eigen instituten. Het is een vrij gesloten, zichzelf beschermend systeem en maakt dat de uitspraak van Michel Ekkebus (psycholoog en bestuurder van het Regionaal Instituut Dyslexie) merkwaardig overkomt. Hij suggereert dat de zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten met behandelaarsdie bagger leveren. (LC 16maart) Dat lijkt op zwartmakerij.

Kan hier bezuinigd worden?

Jazeker! Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling stelt dat de verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en de uitvoering ligt bij gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen. Dat wil nog niet zeggen dat de behandeling ook door dure psychologen en orthopedagogen moet gebeuren. De landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT) probeert al jaren tevergeefs om in gesprek te komen
met de kwaliteitsinstituten om bekwame remedial teachers met een post-hbo-opleiding dyslexie
als medebehandelaar te beschouwen. Het uurloon van een remedial teacher ligt tientallen euro’slager dan het uurloon van een gespecialiseerde GZ-psycholoog. Bovendien ligt hier een kwaliteitsvoordeel
omdat remedial teachers een praktische onderwijsachtergrond hebben. Zijstaan vaak veel dichter bij het
onderwijs dan een GZ-psycholoog of orthopedagoog. Overhaast besluiten nemen en elkaar beconcurreren is niet in het belang van het dyslectische kind. Beter is om de conclusies uit de Eindrapportage Beleidsevaluatie Dyslexiezorg (2011) te gebruiken om de zorg voor onze dyslectische kinderen verder te optimaliseren met de inzet van de remedial teacher als medebehandelaar.

LIA WILLEMS
GECERTIFICEERD REMEDIAL TEACHER,
MASTER SPECIAL EDUCATION NEEDS
DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

Met beide benen op de grond gezet in het hier en nu

maart 19, 2013

Met beide benen op de grond gezet in het hier en nu

Ter nagedachtenis aan onze vriend: André Wiersma

“Niet alles is voorbij,
Jij blijft bij ons,
Door wie je was en wat je zei,
En wat je voor ons hebt betekent”

Onze vriend is niet ouder dan 50 jaar geworden. Dan komt ‘de dood’ onverwacht dichtbij en sta je stil bij de vraag waar het in het leven omdraait.

Merendeel van de mensen leeft zijn leven, waarin de tijd voorbij vliegt zonder af en toe stil te staan bij de kleine geneugten in het leven, zoals een de frisse wind in de ochtend, het telefoontje van een vriendin, of gewoon de eerste zonnestralen.

Dit doet me denken aan een training die ik ooit gehad heb van Thomas Hovius; ‘denk bij het opstaan altijd aan drie verheugmomenten’. Dat is toch een mooie stap naar het bewust leven.

Genieten van het hier en nu; het zijn. Niets hoeft, alles mag, binnen de spelregels die gemaakt zijn met derden. Maar hierin is altijd de eigen keuze. De eigen regievoering om een goed leven in eigen ogen te leiden. Voor mij geldt hierin dichtbij mezelf blijven en mezelf niet verloochenen.

Ik wil vanuit mijn enthousiasme, passie en helpend karakter doorschieten, waarbij ik mezelf vergeet. Dit met beide benen op de grond teruggezet worden, maakt me sterk. Ik leef maar één keer, en maak hierin mijn keuzes die aansluiten bij mijn authenticiteit. En ik vraag iedereen dat ook te doen. Het blijft natuurlijk altijd geven en nemen, maar hierbij is het belangrijk niet aan jezelf voorbij te gaan.

Morgen sta ik op mijn drie verheugmomenten:

Ik verheug mij:
om de Ergotherapeut van een zorgorganisatie te helpen bij een tilprobleem in bad en mogelijk mag ik hem feliciteren met het vaderschap;
op een mooie rit door het twentse landschap om aansluitend thuis de hardlopen kleren aan te trekken om mijn hoofd ‘leeg’ te lopen in het bos.

Posted in: Uncategorized

De tilband als kledingstuk

maart 18, 2013

De tilband als kledingstuk

Het tillen van cliënten met een tillift is niet méér weg te denken uit zorginstellingen, maar ook in thuis situaties.

De discussie gaat nu vaak over het wel of niet laten zitten van tilbanden. Iedereen zal van mening zijn wanneer een tilband simpel en eenvoudig is aan te brengen, deze ook na de transfer-handeling achter de cliënt vandaan wordt gehaald.

Wanneer een cliënt in een op maat gemaakte voorgevormde zitorthese zit, is het niet tot nauwelijks mogelijk de tilband in zit goed op de stuit aan te brengen. Dit komt door de goede aansluiting en ronding bij de bips.

De handeling van het aanbrengen van de tilband in zit is daarentegen fysiek belastend voor de zorgverlener en niet comfortabel voor de cliënt.

In overleg met de cliënt en/of direct betrokkenen wordt dan overlegd welk type band en materiaal het meest geschikt is.

Dan komt het ‘dragen’ net als bij kleding om de hoek kijken. Als je er als cliënt op moet blijven zitten, kan een persoonlijk tintje een prettige bijkomstigheid zijn. Hiervoor wordt dan ook door Confexion BV en JoyinCare goed geluisterd in de markt. Wat zijn wensen en behoeften. De individuele keuzes ( opdruk van o.a. de badeendjes op de foto, of hello Kitty of een tilband in de kleuren van je favoriete voetbalclub: “Heerenveen blauw, wit met pompeblâd) zijn niet functioneel voor het tillen, maar leveren wel een bijdrage in een goed gevoel en/of acceptatie om op de tilband te moeten zitten.

Deze individuele keuzes kennen een meerprijs en in overleg met de klant wordt bepaald wie de meerprijs betaalt.

Méér weten, bel gerust joy in care: 0341 – 76 80 80 of mail met info@joyincare.com

Posted in: Uncategorized

Tilbanden voor cliënten met o.a. obesitas

maart 12, 2013

Tilbanden voor cliënten met o.a. obesitas

Confexion te Assen is een Nederlands bedrijf wat maatschappelijk verantwoord onderneemt. De onderneming is gevestigd in het zelfde gebouw als Hendrik van Boeijenoord.

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door cliënten van Hendrik van Boeijenoord, die de receptie beheren. Het totale team is met veel plezier en aandacht aan het werk om standaard tilbanden te maken van verschillende stoffen. De maatvoering van de tilbanden zijn afgeleid van de lichaamsbouw van de Nederlander.

Ook komt het voor door de bouw van de cliënt met een handicap dat een standaard tilband niet voldoet. Hiervoor wordt dan een tilband op maat gemaakt. Dit geldt ook voor mensen met obesitas. Zie het voorbeeld op de foto. Heeft u vragen over tilbanden met betrekking tot maatvoering, materiaal keuze, of wilt u zelf tilbanden aanmeten, dan kunt u zich altijd laten informeren door een oriënterend gesprek aan te vragen via info@joyincare.com of u op te geven voor de workshop: ‘hoe kies ik de juiste tilband’. Deze workshops vinden plaats in Assen. U krijgt hierbij direct ook de mogelijkheid een kijkje in de keuken te nemen van het productieproces van de tilband. Via o.a. Passievoorzorg kunt u de open inschrijving van deze workshops in de gaten houden of laat uw interesse blijken door het sturen van een mail naar info@joyincare.com.

Transfereren van cliënten met obesitas

maart 12, 2013

Transfereren van cliënten met obesitas

Obesitas is ernstig overgewicht. Obesitas wordt morbide obesitas genoemd als het risico op gezondheidsproblemen of ernstige ziekten als gevolg van obesitas aanzienlijk stijgt. Deze gezondheidsproblemen en aandoeningen worden comorbiditeiten genoemd. Met obesitas samenhangende comorbiditeiten zijn bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Deze comorbiditeiten kunnen aanleiding geven tot een ernstige fysieke handicap of zelfs tot de dood.

Men spreekt van morbide obesitas als u een Body Mass Index (BMI) heeft van 40 (kg/m2) of meer. Bereken uw BMI.

De wereldgezondheidsorganisatie erkent obesitas als een ernstige ziekte die als zodanig behandeld moet worden. Het is tevens een chronische ziekte. Dit betekent dat obesitas onder controle te brengen is, maar er geen genezing voor bestaat.

Het komt dan ook voor dat mensen met een beperking bij obsitas ook verplaatst dienen te worden met een hulpmiddel. Hiervoor is o.a. de plafondlift een oplossing. De plafonlift als nagelvaste voorziening of plafondlift op palen.
Daarnaast is er nu ook een elektrisch verrijdbare tillift die tot maximaal 360 kilo kan tillen. Dit te tillen gewicht wordt elektrisch verplaatst middels een joystick. JoyinCare toont de lift op de Zorgtotaal beurs te Utrecht, hal 7 stand C094

Op de gezondenzeker website kunt u tips vinden voor de zorg rondom mensen met obesitas.

Materiaal keuze op basis van veilig & duurzaam werken in de zorg

maart 11, 2013

Materiaal keuze op basis van veilig & duurzaam werken in de zorg

Wist u dat er op dit moment geschat méér dan 150.000 tilbanden in omloop zijn in de zorg? De tilband is vergelijkbaar met een kledingstuk. Het wordt intens ‘gedragen’ ofwel gebruikt en kent hierdoor een bepaalde ofwel beperkte levensduur. Wanneer al deze tilbanden op een hoop worden gegooid is dat milieubelastend. Dat heeft Cora van Hal, eigenaar van ‘Confexion B.V.’ te Assen, opgemerkt en is om die reden polyester tilbanden gaan recyclen. Zo is de tilband van gerecycled polyester en bamboe ontstaan!

Achtergrond over bamboe versus katoen. Kantoenplanten putten de bodem uit doordat deze planten veel voedingsstoffen en water uit de bodem halen. De bamboe daar en tegen put de bodem niet uit en gebruikt weinig water. Bij de oogst blijven de wortels van de bamboe plant zitten. Dit zorgt ervoor dat het land tegen erosie wordt beschermd. Vrijwel alles van deze plant wordt gebruikt. Dit levert weinig tot geen restafval op. Bamboe is biologisch afbreekbaar.

Het gebruik van bamboe in de tilband lijkt niet alleen voordeel te hebben voor het milieu, maar ook voor de gebruiker. De bamboevezel is volgens de fabrikant comfortabel, zacht, milieuvriendelijk, bacterie bestrijdend, reuk vrij, snel drogend en verkoelend.

In de zorg wil men steeds meer ecologisch, CO2 neutraal en duurzaam zorgen. Dit materiaal – Bamboe – verwerkt in tilbanden is dan het overwegen waard. Deze tilbanden worden geleverd door Joy in Care te Nunspeet.

Op basis van veiligheid is rond 2006 de veiligheidsclip of ook wel de careclip ontwikkeld en op de markt gekomen. Deze clip wordt careclip genoemd, omdat de clip zichzelf afsluit zodat deze veilig op de ‘paddenstoel’ blijft hangen.

Wanneer u nog niet bekend bent met de careclip en de bamboe tilbanden, kunt u een ervaring op doen tijdens de zorgtotaalbeurs op 13 t/m 15 maart te Utrecht hal 7 stand C094. Het JoyinCare team luistert graag naar uw behoefte-verhaal om kennis en deskundigheid te delen.

Tot ziens op de zorgtotaal dagen. Nog geen kaart, u kunt zich gratis inschrijven Via http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker/Toegang.aspx

Géén tijd om de zorgtotaal beurs te bezoeken, maar wel geïnteresseerd in een workshop ´Hoe kies ik de juiste tilband´, laat het Joyincare.com weten via info@joyincare.com. Zij verzorgen graag workshops bij de klant of via open inschrijving, om kennis en deskundigheid met u te delen en het Confexionteam verzorgt graag een rondleiding in het atelier in Assen.

Posted in: Uncategorized
Build by AnninkStudios based upon a template of Joomla51.com